За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
31 Август 2020 г.
ОТ В О Р Е Н О П И С М О НА Коалиция „Да ...
През последните дни и месеци сме свидетели на обществено-политическо нап...
повече
05 Февруари 2020 г.
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
УС на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовното годишно отче...
повече
26 Юни 2019 г.
ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ НА КОЛЕГИУМА ЗА ГОРСК...
НА 26.06.2019 Г. СЕ ПРОВЕДЕ ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ НА КОЛЕГИУМА ЗА ГОРСК...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР

17.04.2019

Уважаеми колеги,

Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на годишно ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2018 г и за изтеклия 3-годишен период 2016-2018, което ще се проведе в общ.Казанлък, с.Енина, хотел „Пъстървата“, на 9 – МАЙ – 2019 г. /четвъртък/ от 14 часа.
Общото събрание ще бъде съпроводено от следните паралелни събития: Вечер на Лесовъдската гилдия (на 9.05.19 /четвъртък) и ГОРСКОСТОПАНСКИ СЕМИНАР на ТЕМА: Дърводобив и експедицията на дървесина – състояние и перспективи (10.05.19/петък). Тук приложена ще намерите сборната програма.

Общото Събрание на БУЛПРОФОР на 9.05.2019 г ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД :
1. Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (2018 год) и за мандат (2016-2018).
2. Приемане на финансовите отчети на сдружението за 2018 год / Доклад на Ревиз.комисия.
3. Утвърждаване насоки за дейността на БУЛПРОФОР през следващия мандат (2019-2021) и конкретно за 2019 год.
4. Утвърждаване на бюджета на БУЛПРОФОР за 2019 год.
5. Освобождаване и Избор на нови органи на БУЛПРОФОР:
5.1. Членове на УС;
5.2. Председател на УС;
5.3. Контролен съвет.
6. Разни, в т.ч.:
 Мястото, ролята и значението на ДЪРВОДОБИВА в цялостната производствена верига на ГС- във връзка с предстоящия семинар и евент.общо становище с предложения.
 Други важни за сектора въпроси, които касаят дейността на ЧПЛ и на горските предприемачи.
 Перспективи за развитието на БУЛПРОФОР и бранша.

Предполагаема обща продължителност на ОС – 3 ч. (без почивка). При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред. Членовете на ОС на БУЛПРОФОР, които са възпрепятствани да присъстват лично на събранието, могат да използуват инструмента на упълномощаване, съгл. Чл.30, ал.2 от Устава. Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на сдружението, както и на интернет страницата: www.bulprofor.org. Регистрацията на участващите в ОС ще се извършва на 09.05.2019 г. от 13.00 ч до неговото започване.

Членовете на ОС на БУЛПРОФОР, предварително уведомяват за броя нощувки (1 бр – на 9.04.19, на 10.05 има абитуриентска вечер в ресторанта) и др.подробности в срок до 06.05.2016 г. на телефон 0885-336-215 /Даниела.


С почит:
Инж.Антоний Стефанов
Председател на УС на БУЛПРОФОР


всички новини »

© 2021 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават